Dana Wright, Winnie Lewis, Matthias Dubois, Jack Willis