Arseniy Bykadorov, Olesya Rostovskaya, Kirill Gureev, Andrey Vasilyev